Individuálny zdroj vody je pri stále rastúcich cenách optimálnym variantom. Vaša studňa sa môže stať trvalým zdrojom pitnej alebo úžitkovej vody. Na väčšine nášho územia sa hydrogeologickým vrtom dostanete k zásobám podzemných vôd, ktorá má rôznu kvalitu a kvantitu.

90% spotrebovanej pitnej vody v domácnosti a v priemysle je využívaných pre iné ako pitné účely. Z ekologického aj ekonomického hľadiska je zrejmé, že využívaním vody z vlastného zdroja je možné ušetriť 90% nákladov za dodávku vody.