Pitná voda

09.11.2010 20:09

Situácia v zásobovaní pitnou vodou
 

Súčasný stav verejného a individuálneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je taký, že približne 15 % obyvateľov Slovenska je zásobovaných z individuálnych zdrojov (studne, pramene) a asi 85 % obyvateľstva je zásobovaných z vodovodnej siete verejných vodovodov. Voda vo verejných vodovodoch pochádza z povrchových vôd (približne 55%) a menšia časť z vôd podzemných.
 
Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby, zvýšených dávok emisií v ovzduší a vo vode, množstva znečisťovanej povrchovej vody klesá kvalita vody v povrchových vodách, ale aj vo vodárenských nádržiach, vodárenských tokoch a v podzemných zdrojoch vody. Podzemné zdroje vody môžu obsahovať niektoré nežiadúce látky (dusičnany, radón) alebo ich nežiaduce množstvo (železo, mangán a pod.), ktoré sú prirodzene vylučované z podložia zdroja vody.
 
Len necelú 1/3 vody z verejných vodovodov nie je nutné pred distribúciou do vodovodnej siete upravovať (chloruje sa len s ohľadom na dopravu vodovodným potrubím), ostatné množstvo vody je nutné niekoľkonásobne chemicky upravovať tak, aby boli splnené požiadavky normy pre pitnú vodu, a aby voda mohla byť kvalifikovaná ako zdravotne nezávadná.
 
Z priezkumov kvality vody vyplýva, že situácia v oblasti verejných vodovodov je uspokojivá a kvalita dodávanej vody je v norme. Kvalita individuálnych drojov pitnej vody je výrazne vážnejšia, pretože individuálne vodné zdroje sú znečistené aspoň jedným znečisťujúcim prvkom, najčastejšie však sa prejavuje mikrobiologické znečistenie a zvýšený obsah dusičnanov, amónnych solí, železa a radónu. Takéto znečistenia individuálnych zdrojov pitnej vody sú na väčšine územia Slovenska.
 
zdtoj: https://www.kardioklub.biznisweb.sk/o-zivotosprave/voda/pitna-voda/

—————

Späť