Cena vody

10.11.2010 11:33

Cena vody sa skladá zo 4 položiek : VODNÉHO, STOČNÉHO, ZRÁŽKOVNÉHO a DPH

Vodné - platba za odber pitnej vody z verejného vodovodu ( Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanlizáciách § 28)

Stočné - platba za odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou ( Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanlizáciách § 28)

Zrážkovné - platba za odvedenie vôd z povrchového odtoku (strecha, parkovisko...) verejnou kanalizáciu. Cena zrážkovného je v súčasnosti všade rovnaká, ako cena vodného

 

Cena 1m3 vody sa v rámci Slovenska podľa vodárenského závodu  líši.(od 1,75Eur až po 2,35 EUR /1 m3). V rámci Slovenska pôsobia viaceré vodárenské spoločnosti a cenu si každá určuje sama. Cena vody nesmie presiahnuť maximálne ceny, ktoré určuje pre daný rok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  www.urso.gov.sk

 

 zdroj: https://www.elwa.sk/index.php/Dazdova-voda/Cena-dazdovej-vody.html

 

—————

Späť